Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Közérdekű adatok lista

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (rövidített elnevezés)

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (KAVÍZ Kft.)

2. Székhely

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

7401 Kaposvár, Pf.: 26

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 70 644 9696

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nem releváns

6. Központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@kaviz.hu

7. A honlap URL-je

https://www.kaviz.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálat:

telefonszám: +36 82 528 580

ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

postacím: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

Vízellátási Főmérnökség

telefonszám: +36 82 419 628

ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

postacím: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

Szennyvízkezelési Főmérnökség:

telefonszám: +36 82 511 292

ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

postacím: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélszolgálat:

Gaál Zsuzsanna ügyfélszolgálati vezető

Vízellátási és Szennyvízkezelési Főmérnökség:

Boda Balázs műszaki vezető, vízellátási főmérnök

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő-kedd-szerda-péntek: 8.00 – 14.00 óra

Csütörtök: 8.00 – 20.00 óra

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti és Működési Szabályzat szerint.

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Takács Tamás – ügyvezető

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 70/644-9696

titkarsag@kaviz.hu

 

Felügyelőbizottság

Jaczó Győző

felügyelő bizottság elnöke

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

 

Prisztács Éva

felügyelő bizottsági tag

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

 

Perlaki József

felügyelő bizottsági tag

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

 

Mihalecz András

felügyelő bizottsági tag

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Boda Balázs - műszaki vezető, vízellátási főmérnök

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 419-628

boda.balazs@kaviz.hu

 

Somogyvári Szabolcs – szolgáltatási csoportvezető, vízellátási főmérnök-helyettes

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 70/644-9696

somogyvari.szabolcs@kaviz.hu

 

Bene Bernadett – szennyvíztisztítási üzemvezető

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 511-292

bene.bernadett@kaviz.hu

 

Varga Péter - szennyvízhálózati üzemvezető

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 511-292

varga.peter@kaviz.hu

 

Lapp Zoltán - víztermelési koordinátor

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 419-628

lapp.zoltan@kaviz.hu

 

Péter Gergely - vízelosztási koordinátor

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 419-628

peter.gergely@kaviz.hu

 

Kis Klaudia - vízfogyasztási koordinátor

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 419-628

kis.klaudia@kaviz.hu

 

Horváth Attila - műszaki ellenőr

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 419-628

Horvath.Attila@kaviz.hu

 

Pápai Kornél

labor- és minőségügyi vezető

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 (82) 511-292

papai.kornel@kaviz.hu

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs a Társaság többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló gazdálkodó szervezet.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

 

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 Nincs olyan lap, melyet a Társaság alapított.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

24_2013 (V.29.) NFM rendelet - 4. melléklet - 2. bekezdés - 2013.10.07

 

1.7 Költségvetési szervek

nem releváns

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervezeti- és működési szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat (Kapos Holding és tagvállalatai)

Közzétételi Szabályzat (20151101)

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Feltöltés alatt

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Feltöltés alatt

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Feltöltés alatt

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

301-2016. Korm. rendelet

Eljárási díjak alkalmazása

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Belső adatvédelmi szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Belső adatvédelmi szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

a Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

2021. évi pályázatok

 

 

 

Értékhatárt elérő igénybevett szolgáltatások, beszerzések

Közzétételi_adatok_köztulajdonban_álló_gt_2012 (letölthető PDF dokumentum)

Közzétételi_adatok_köztulajdonban_álló_gt_20140108 (letölthető PDF dokumentum)

2012. évi pályázatok – Nyertes pályázók – Jegyzőkönyv

2012. évi pályázatok – Nyertes pályázók – Jegyzőkönyv (letölthető PDF dokumentum)

8 db gépjármű szállítására és szervízelésére kíírt pályázat eredményhirdetése

8 db gépjármű szállítására és szervízelésére kíírt pályázat eredményhirdetése jk (letölthető PDF dokumentum)

2010 – 2011. évi pályázatok – Nyertes pályázók

A KAVÍZ Kft. 2009. október 26-án kiírt beszállítói pályázatokat a bíráló bizottság értékelte. A társaság az alábbi nyertes pályázókkal köt szerződést:


A KAVÍZ Kft. közműszámláinak előállítása, megszemélyesítése
 • Drescher Mo-i Direct Mailing Kft.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetési területén nyomtatványok fogyasztókhoz történő eljuttatása

 • Globoszer Bt.

KAVÍZ Kft. üzemeltetésében lévő mellékmérők és mellékmérős főmérő órák leolvasása Kaposvár város területén:

 • Globoszer Bt.

A KAVÍZ Kft. működéséhez szükséges nyomtatvány és irodaszer, irodai anyagok beszállítása

 • Mega-Papír 2004 Kft.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetésében lévő szivattyúk,keverők és villanymotorok javítási, karbantartási munkáinak végzése

 • Natureco Kft.
 • Bakony Búvárszivattyú Kft.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetési tevékenysége során vízkezeléshez használt vegyszerek beszállítása

 • Vinyl Kft.

KAVÍZ Kft. üzemeltetési területén a szennyvízcsatorna hálózat felügyeleti, dugulás elhárítási feladatok ellátása, folyamatos rendelkezésre állással, éjjel-nappali ügyeletben.

 • HIDROMOBIL Kft.

KAVÍZ Kft. üzemeltetési területén a szennyvízcsatorna tisztítási, iszapolási, valamint vasiszap, szennyvíz-és szennyvíziszap szippantási feladatok ellátása Vízmű igénye szerint folyamatos rendelkezésre állással

 • HIDROMOBIL Kft.

A KAVÍZ Kft. Vízmű objektumok őrzés-védelmi tevékenységének biztosítása

 • AVANT-GUARDE Kft., LOP-STOP Kft.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetési és karbantartási tevékenységéhez szükséges műanyagcsövek beszállítása

 • Erre a tevékenységre nem érkezett pályázat.

KAVÍZ Kft. üzemeltetési területén vízminőség-vizsgálatok elvégzése

 • URANUS Kft.

A KAVÍZ Kft. működéséhez szükséges munkavédelmi ruházat és védőfelszerelés beszállítása

 • Exor Kft., Haberkorn Hungária Kft., Kaposnett Munkaruházat.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetési és karbantartási tevékenységéhez szükséges vízipari anyagok beszállítása

 • Euroflow Zrt., Kristály Kft., Hawle Kft., Interex-Waga Kft., Glynwed Kft., Gebo See Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város, Juta, Kaposhomok, Zselickislak, Jákó, Magyaratád, Simonfa és Zselicszentpál településeken a hibaelhárításokat követő helyreállítási munkák elvégzése

 • Geiger ÚTÉP Kft.

A KAVÍZ Kft. részére időszakos jelleggel munkagép bérbeadása

 • Geiger ÚTÉP Kft.

A KAVÍZ Kft. üzemeltetési tevékenységéhez szükséges karbantartási és segédanyagok beszállítása

 • Exor Kft.

A KAVÍZ Kft. működési területén beépítésre kerülő nagy pontosságú vízmérők beszállítása és a lecserélt vízmérők javítása, hitelesítése, cseréje.

 • MOM Zrt., Carol-Víz Kft., Globoszer Bt.

A KAVÍZ Kft. kezelésében lévő védőterületeken fűkaszálási munkák végzése

 • KVG Zrt., BITT Kft.

A KAVÍZ Kft. részére üzemanyag biztosítása

 • OMV Hungária Kft.

A KAVÍZ Kft. részére homok beszállítása

 • BITT Kft.

A KAVÍZ Kft. részére munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

 • Seres József egyéni vállalkozó

A KAVÍZ Kft. minőségbiztosítási tevékenységének ellátása

 • Kurucz Józsefné egyéni vállalkozó

A nyertes pályázókkal 2010-2011. évekre a szerződéseket 2009. december 31-ig megköti a KAVÍZ Kft.

2010 – 2011. évi pályázatok – Ajánlatkérési felhívás

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. ajánlatot kér az alábbi feladatok 2010-2011. évi elvégzésére:

 • közműszámlák előállítása, megszemélyesítése
 • nyomtatványok fogyasztókhoz történő eljuttatása
 • mellékmérős és főmérős vízórák leolvasása
 • nyomtatvány, irodaszer, irodai anyagok beszállítása
 • szivattyúk, keverők és villanymotorok javítási és karbantartási munkái
 • vízkezeléshez használt vegyszerek beszállítása
 • szennyvízcsatorna-hálózat felügyeleti, dugulás elhárítási feladatok ellátása, folyamatos rendelkezésre állással
 • szennyvízcsatorna tisztítási, iszapolási, valamint vasiszap, szennyvíz- és szennyvíziszap szippantási feladatok ellátása
 • vízmű objektumok őrzés-védelmi tevékenységének biztosítása
 • vízhálózat karbantartási tevékenységhez szükséges műanyagcsövek beszállítása
 • a társaság működési területén vízminőségi vizsgálatok elvégzése
 • munkavédelmi ruházat és védőfelszerelés beszállítása
 • karbantartási segédanyagok beszállítása
 • működési területén hibaelhárításokat követő helyreállítási munkák
 • Időszakos jelleggel munkagép bérbeadása
 • karbantartási tevékenységhez szükséges vízipari anyagok beszállítás
 • nagypontosságú vízmérők beszállítása, vízmérők javítása, ellenőrző hitelesítése
 • védőterületek karbantartása, kaszálása,
 • üzemanyag beszállítása
 • homok beszállítása
 • munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása
 • minőségbiztosítási tevékenység ellátása

A részletes ajánlati kiírások átvehetők ajánlatonként 12.500.-Ft bruttó összeg helyszínen történő befizetése mellett

a KAVÍZ Kft. központjának adminisztrációs irodájában Kaposvár, Kossuth L. u- 1–9.

2009. október 28-29-30-án – 10-12 óra között

Közbeszerzési hirdetmények - 2009

KE_hirdetmenyek_Hirdetmeny.portal_13577_2009

KE_hirdetmenyek_Hirdetmeny.portal_20418_2009

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://www.kaviz.hu/hirek/

http://www.kaviz.hu/leolvasasi-tajekoztato.html

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézési rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

KAVÍZ Kft. Titkárság

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

7400 Kaposvár, Cseri út 16.

+36 70 644 96 96

ugyfelszolgalat@kaviz.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Simon György

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

E-mail: simon.gyorgy@kkh.hu

Tel.: +36 30 773 9872

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

www.kozadat.hu

Éves_jelentes a 2023. évről_2023_4076

Adatgyűjtés, elemzés

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó jogorvoslati tájékoztatás

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 
 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eljárásai

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárásai

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék sajtó-összefoglaló

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

MEH - Honlap ellenőrzés megindítása

MEKH végzés honlap ellenőrzési eljárás megszüntetéséről

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Társaság ilyen jellegű mérési rendszert nem működtet.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2016. I. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2016. II. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2016. III. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2016. IV. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017. I. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017. II. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017. III. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017. IV. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2018. I. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2018. II. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2018. III. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2018. IV. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019. I. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019. II. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019. III. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019. IV. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2020 I-II-III-IV. negyedéves közzététe

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2021. I-II-III-IV. negyedévi közzététel

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2022. I. negyedévi közzététel

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2022. II. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2022. III. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2022. IV. negyedév

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2023. I-IV. negyedévi

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2024. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2010.01.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2011.01.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2011.02.08. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2012.01.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2012.06.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2012.08.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2013.03.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2013.07.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2014.07.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015. évi.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015.01.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015.03.10. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015.05.10. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015.12.03. állapot szerint (1) bek.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2015.12.03. állapot szerint (2) bek.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017.03.21. állapot szerint (1) bek.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2017.04.24. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2018.06.12. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019.05.31. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019.06.13. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2019.07.09. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2020.02.04. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2020.03.03. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2020.05.27. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2021.05.31. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2021.10.01. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2022.05.26. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2023.02.28. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2023.12.15. állapot szerint.pdf

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - közzététel 2024.03.26. állapot szerint.pdf

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Társaság ilyen jellegű támogatást nem nyújtott.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Közzétételi adatok köztulajdonban álló gt-k szerződések (2012-2013. év).pdf

Közzétételi adatok köztulajdonban álló gt-k szerződések (2014. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2015. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2016. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2017. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2018. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2019. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2020. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések (2021. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések a 2009. évi CXXII tv. 2§ (3)-(4) bekezdés (2022. év).pdf

Közzétételi adatok-köztulajdonban álló gt-k szerződések a 2009. évi CXXII tv. 2§ (3)-(4) bekezdés (2023. év).pdf

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv (KAVÍZ Kft. 2014. év) 2014.11.18. (Letölthető PDF dokumentum)

24_2014. (11.18.) sz. tulajdonosi határozat

Közbeszerzési terv (KAVÍZ Kft. 2014. év) (letölthető PDF dokumentum)

Közbeszerzési terv (KAVÍZ Kft. 2013. év) (letölthető PDF dokumentum)

Közbeszerzési terv (2015. év)

Közbeszerzési terv (2016.03.29.)

Közbeszerzési terv (2016.11.25.)

Közbeszerzési terv 2017 (KAVÍZ Kft. 2017.03.28.)

Közbeszerzési terv 2018 (KAVÍZ Kft. 2018.05.16.)

Közbeszerzési terv 2019 (KAVÍZ Kft. 2019.05.14.)

Közbeszerzési terv 2020 (KAVÍZ Kft. 2020.05.28.)

Közbeszerzési terv 2021 (KAVÍZ Kft. 2021.03.31.)

Közbeszerzési terv 2021 (KAVÍZ Kft. 2021.05.28.)

Közbeszerzési terv 2022 (KAVÍZ Kft. 2022.03.31.)

Közbeszerzési terv 2022 (KAVÍZ Kft. 2022.05.26.)

Közbeszerzési terv 2023 (KAVÍZ Kft. 2023.03.31.)

Közbeszerzési terv 2023 (KAVÍZ Kft. 2023.04.05.)

Közbeszerzési terv 2024 (KAVÍZ Kft. 2024.03.31.)

Közbeszerzési terv 2024 (KAVÍZ Kft. 2024.05.21.)

 

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (KAVÍZ Kft. 2013. év) (letölthető PDF dokumentum)

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (2014. év)

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (2015. év, 12 melléklet a 92_2011. (XII.30.) NFM rendelethez)

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (2015. év, 18. melléklet a 44_2015. (XI.2.) MvM rendelethez)

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (2016. év)

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában (2017. év)

Statisztikai összegezés - közszolgaltató ajanlatkerő - 0 eljárás (2018. év)

Statisztikai_összegzés_az_éves_közbeszerzésekről_a_klasszikus_ajánlatkérők_vonatkozásában_(2019._év)