Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Jogszabályok, szabályzatok


Üzletszabályzat

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. - Üzletszabályzat (2021)


Egyéb szabályzatok

1. Adatvédelmi Szabályzat (Kapos Holding Zrt. és tagvállalatai 2019.11.20)

 

Önkormányzati rendeletek

Nemzeti jogszabálytár (önkormányzati rendeletek)

 

Kapcsolódó jogszabályok felsorolása

1. Törvények

1.1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1.2. 2011. évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról

1.3. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

1.4. 2000. évi C. törvény a számvitelről

1.5. 1991. évi IL. törvény és módosításai a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

1.6. 2013.évi CCXXXVII. törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1.7. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1.8. 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításairól

1.9. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

1.10. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1.11. 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1.12. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1.13. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1.14. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1.15. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

1.16. 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

1.17. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1.18. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1.19. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1.20. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról

1.21. 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

1.22. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 

2. Egyéb jogszabályok

2.1. 21/2006. (V.18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

2.2. 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

2.3. 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

2.4. A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) számjelek 2008

2.5. 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

2.6. 63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

2.7. 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

2.8. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

2.9. 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

2.10. 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

2.11. 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

2.12. 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2.13. 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2.14. 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

2.15. 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendeleta Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2.16. 16/2016. (V.12.) BM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

2.17. 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

2.18. 123/1997. (VII.18.) Korm.rendelet a vízbázisok és a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

2.19. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

2.20. 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásra vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.

2.21. 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól

2.22. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

2.23. 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

2.24. 14/2015 (III.31) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2.25. 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

2.26. 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

2.27. 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

2.28. 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2.29. 89/2011. (IX. 29.) VM rendelet a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

2.30. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

2.31. 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

2.32. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

2.33. 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2.34. e szolgáltatások fedezetéről a végrehajtásra kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben