Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Társasházi akkreditáció

Általános ismertetés

A 100%-os „akkreditált” bekötési főmérő státusz és elszámolási mód kialakítását az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról jogszabály tette szükségessé.

"62. § ... (4) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni.

(5) A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek."

A jogszabály alapelve, miszerint

 • ahol minden elkülönített vízhasználat mérve van, ott – elvileg – nem lehet különbözet bekötési főmérőn mért és a mellékmérők összesített fogyasztása között;
 • amennyiben ilyen feltételek mellett is különbség keletkezik, annak oka van (műszaki, elszámolási, stb).

A Szolgáltató az akkreditáció – helyszíni szemle, belső hálózat felmérés – keretében az alábbiakat vizsgálja:

 • mivel a Szolgáltató nem rendelkezik információval a szolgáltatási határon túli (belső hálózat) kiépítéséről, így a lehetséges veszteségi helyeket fel kell tárnia;
 • az épületben az akkreditáció időpontjában minden felhasználási helynek mellékszolgáltatási szerződéssel és plombával kell rendelkeznie;
 • a mérőállásokat szemrevételezéssel le kell olvasni, és dokumentálni az induló állapotot, mivel csak így lehetséges a későbbi korrekt elszámolás.

Mind az akkreditáció, mind a későbbi elszámolás keretében az érintett mellékmérős fogyasztók aktív együttműködése szükséges, leginkább

 • a PONTOS óraállások megállapítása (leolvasás) terén.

 

Figyelem! Az elszámolás teljes és részletes leírását a mindenkor érvényes Üzletszabályzat tartalmazza!

 

 

100%-os „akkreditált” mellékmérősített főmérők nyilvántartásba vétele

A 100%-os „akkreditált” mellékmérősítés tényét a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonközösség nevében képviseletre jogosult személy írásban bejelenti Szolgáltató részére. Ezt követően Szolgáltató előre egyeztetett időpontban a helyszínen ellenőrzi az ingatlan teljes csatlakozó ivóvíz-hálózatát a következő szempontok alapján:

 1. az ingatlanon van-e nem hiteles mellékvízmérő óra?
 2. a bekötési vízmérő és a beépített mellékvízmérők közötti csatlakozó ivóvíz hálóza-ton van-e kiépített, de mérőórával nem mért vízvételi lehetőség (csap, ürítő, stb.)?
 3. a csatlakozó hálózaton van-e lehetőség a lakóközösség tudomása és beleegyezése nélkül az egyes felhasználóknak a mellékvízmérő(k) előtt új, „méretlen” lecsatlakozást készíteni?
 4. rendelkezésre áll-e a csatlakozó ivóvíz hálózatról a valóságnak megfelelő helyszínrajz legalább a vezetékanyagok- és átmérők feltüntetésével?

Ha fenti 1–3 ellenőrzési szempontok közül akár egy esetben is „igen” a válasz, úgy a jogszabály szerinti elszámolási lehetőséget a Szolgáltató nem biztosítja.

Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonközösség fenti ellenőrzést követően részesül a jogszabály szerinti új elszámolásban, úgy a továbbiakban köteles tudomásul venni, hogy ha az új elszámolási időszakban a bekötési vízmérő és a beépített mellékvízmérő órák közötti fogyasztási különbözet két egymást követő leolvasási időszakban legalább 10%-kal meghaladja az új elszámolás előtti legalább 1 év átlagos értékét, akkor ezen új elszámolási rendet Szolgáltató megszünteti és a továbbiakban a régi elszámolás szerint bocsátja ki a számlákat.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető innen.

 

 

Elszámolás

100%-ban mellékmérősített (akkreditált) bekötési mérők elszámolása

Az 58/2013. (II.27) Korm. rendelet 62.§ (5) bekezdésének alkalmazásához –, mely szerint „A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek.” – a szolgáltató bevezeti a „100%-ban mellékmérősített (akkreditált) bekötési mérő” fogalmát.

Azon felhasználók esetén, akik a Szolgáltatás igénylése fejezetben tárgyalt akkreditáció so-rán megfeleltek a Szolgáltató által támasztott követelményeknek, továbbá a Vízmérő leolvasás, és az Elszámolás fejezetben tárgyalt módon járnak el a Szolgáltató kizárólag az elkülönített vízfogyasztások alapján állítja ki a számlát (különbözeti számlát nem állít ki).

Az elszámolás módja megegyezik a „100%-ban mellékmérősített (nem akkreditált) mellékmérős főmérők” esetén alkalmazott módszerrel (lsd. lent), azzal a különbséggel, hogy a Szolgáltató vállalja, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató nyilvántartási adatai alapján – az elszámolási időszak utolsó leolvasásánál az összes mérő kizárólag szemrevételezéssel történő leolvasása után – a bekötési főmérő és az elkülönített felhasználók összesített fogyasztása évi +/- 18 m3-es eltérésnél többet mutat, a bekötési főmérőt saját költségén ellenőrző hitelesítésre küldi.

Amennyiben az ellenőrző hitelesítés során a bekötési főmérő megfelel a pontossági követelményeknek:

 1. A bekötési főmérő szerinti felhasználó elfogadja, hogy az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a Szolgáltatónak megfizetni.
 2.  Ellenkező esetben a bekötési főmérő szerinti felhasználó vállalja, hogy az összes mellékmérő esetén beszerzi – lsd. Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása és cseréje – az ellenőrző hitelesítésre vonatkozó dokumentumokat és azokat 30 napon belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Amennyiben ez nem történik meg, automatikusan az 1. pont lép érvénybe.

 

100%-ban mellékmérősített (nem akkreditált) mellékmérős főmérők elszámolása

A „100%-ban mellékmérősített (nem akkreditált) mellékmérős főmérő” nyilvántartását a bekötési főmérő szerinti felhasználó írásban kezdeményezheti a Szolgáltatónál, minden év augusztus 31-ik napjáig. A Szolgáltató nyilvántartási adatainak figyelembevételével mérlegelés után elfogadhatja, illetve elutasíthatja a kérést. A kérés elutasítását a felhasználó felé írásban kell indokolnia.

A bekötési vízmérőn mért vízfogyasztás és a mellékvízmérők összességén mért vízfogyasztás mennyisége elméletben azonos, gyakorlatban igen sok esetben egymástól különbözik. A mért vízmennyiségek közötti különbségnek számos műszaki és felhasználói magatartásbeli oka lehetséges. Éppen emiatt a felhasználó és a szolgáltató kapcsolatában a jogi szabályozás szerint a bekötési vízmérő adatai a döntőek, ezek képezik a számlázás alapját.

A 58/2013. /II. 27./ Korm. rendelet szerint az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a Szolgáltatónak megfizetni.

A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők fogyasztási különbözetének elszámolása csak a mellékvízmérővel 100%-osan ellátott házak tekintetében merülhet fel.

Elszámolási időszak:

 • páratlan havi leolvasásoknál: előző év november havi leolvasástól aktuális év november havi leolvasásig
 • páros havi leolvasásoknál: december havi leolvasástól aktuális év december havi leolvasásig

Elszámolás:

 • páratlan havi leolvasásoknál: a tárgyévet követő év január 31-ig.
 • páros havi leolvasásoknál: a tárgyévet követő év február 28-ig.

Ha a bekötési vízmérőn mért fogyasztás több, mint a mellékvízmérők összesített fogyasztása, a különbségről társaságunk a bekötési vízmérő adatai alapján a bekötési főmérő szerinti felhasználó részére számlát bocsát ki.

Ha a bekötési vízmérőn mért fogyasztás kevesebb, mint a mellékvízmérők összesített fo-gyasztása a különbség a bekötési főmérő szerinti felhasználó javára kerül elszámolásra. A Szolgáltató a bekötési vízmérőn mért többletfogyasztás ellenértékét a lakóközösségek részére az évi elszámoláskor visszautalja.
Akkor kerülhet sor a mutatkozó többlet visszafizetésére, ha megelőzőleg a bekötési vízmérőn mért fogyasztás illetve a mellékmérőkre kiszámlázott vízdíj ellenértéke a Szolgáltató részére maradéktalanul befizetésre került.

Mindkét esetben leolvasásonként ± 3 m3 (évi 6 alkalom) pontossági értékküszöb az irányadó. Többletről csak akkor lehet szó, ha a különbözet leolvasásonként a ± 3 m3 mértéket (éves szinten ± 18 m3) meghaladja.

A leolvasási pontossági értékküszöb – tehát leolvasásonként ± 3 m3 – feletti eltérés esetén a teljes különbözeti mennyiség kerül elszámolásra, az alatti érték esetén sem követelés, sem visszautalás nem történik.

A társaság terhére mutatkozó különbözeti többlet elszámolására évente egy alkalommal a tárgyévet követő március 31. napjáig kerül sor. Az így mutatkozó visszajáró összegek kifizetése a bekötési főmérő szerinti felhasználó részére történik.

Tájékoztató mellékvízmérő beépítéséről és regisztrációjáról

Dokumentum megnyitása